Bezoek onze mobiele website
SERVICE & BESTELLIJN:  0492 - 319 015
Uw account:  [ log in ]
Gratis kleurstalen aanvragen
Daarom Tapijttegelvoordeelhal
Veilig betalen
Betalen met iDealBetalen met PINBetalen met Maestro

Algemene voorwaarden

Versie 1.4

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11-3-2016

 

Vloerenland VOF

Beekerheide 28,  5741 HC Beek en Donk

T.       +31-(0)492-319 015

E.        Info@vloerenland.com

KvK :   17108721

BTW :  NL 8183.53.272.B01

                                                           

Artikel 1 Definities
Verkoper : Vloerenland V.O.F., de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper : de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, offertes en overeenkomsten van verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 

2.5 Zijn of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Verkoper zal alsdan gerechtigd zijn het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

 

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

 

3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

b) na schriftelijke bevestiging, al dan niet per e-mail, door verkoper van een door koper geplaatste order;

c) bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte producten.

3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

3.4 Mondelinge toezegging of afspraken gemaakt door vertegenwoordigers of medewerkers van verkoper, binden verkoper slechts nadat zij deze schriftelijk aan koper heeft bevestigd.

 

3.5 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

3.6 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.

 

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

3.8 Verkoper is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order te weigeren of aan het accepteren van een order (nadere) voorwaarden te verbinden.

 

3.9 Indien door koper bij het plaatsen van de order geen dan wel niet alle door verkoper benodigde gegevens (zoals bijv. adres en telefoonnummer) zijn vermeld, is verkoper gerechtigd de uitvoering van de order te weigeren dan wel aan te houden totdat de benodigde gegevens door koper aan verkoper zijn verstrekt.

 

3.10 De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in euro’s, inclusief inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, exclusief export-, verzend-, vracht-, administratie- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Prijzen gelden voor Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en beursterreinen. Expresleveringen tegen meerprijs en in overleg.

 

3.11 De prijzen zijn af magazijn en gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.

 

3.12 Verkoper is gerechtigd na 1 maand prijsstijgingen van meer dan 10% door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld grondstoffen, materiaalkosten, transportkosten, wisselkoersen, lonen of verpakkingsmateriaal.
 
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.

 

4.4 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed.

 

4.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

 

 4.6 De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

 

 Artikel 5 Levering
5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn. Levering geschiedt te allen tijde op de begane grond van het afleveradres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien niet op de begane grond wordt geleverd, is verkoper gerechtigd een leveringstoeslag aan koper door te berekenen.

 

5.2 Bij levering onder rembours bedragen de rembourskosten € 25,00 per zending.

 

5.3 Indien door koper onjuiste (adres)gegevens voor de aflevering zijn opgegeven dan wel op de geplande datum voor levering niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, is verkoper gerechtigd een toeslag ter zake extra bezorgkosten bij koper in rekening te brengen met een minimum van € 47,00. Voor levering buiten Nederland geldt een minimum extra toeslag van € 150,00.

 

5.4 Bij aflevering dient koper, althans een daartoe door koper gemachtigde persoon, aanwezig te zijn. Bij levering van volle rollen tapijt / kunstgras dienen minimaal 2 personen aanwezig te zijn.

 

5.5 Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat het afleveradres voor verkoper goed bereikbaar is. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor het afleveradres op de geplande datum van aflevering

onbereikbaar is, dient koper dit tijdig voor de levering aan verkoper te melden. Verkoper behoudt zich het recht voor leveringen uit te stellen dan wel op te schorten indien het afleveradres niet goed bereikbaar blijkt. Eventuele extra kosten die verkoper in verband met die bijzondere omstandigheden moet maken, zijn voor rekening van koper.

 

5.6 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

5.7 Indien koper de gekochte producten niet binnen een week afneemt, is verkoper gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van koper.

 

5.8 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen voor herstel zorg te dragen.

 

5.9 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

 

5.10 Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Onderzoek, reclames, retournering
6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 5 dagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

 

6.2 Een afwijking in de kwaliteit, kleur, reuk, gewicht, dichtheid, aantal en grootte van 0-7% wordt door koper getolereerd. Ongeacht het voorgaande dient koper een afwijking die ligt binnen de door de fabrikant gestelde specificaties te tolereren.

 

6.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren direct na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld door vermelding daarvan op de vrachtbrief / afleverbon. Koper dient ter aanvulling op de aantekening op de vrachtbrief / afleverbon binnen 48 uur een gedetailleerde omschrijving van de tekorten aan verkoper ter hand te stellen. Niet zichtbare tekorten behoren uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.

 

6.4 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op kosten van verkoper in originele verpakking en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

 

6.5 Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.

 

6.6 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

6.7 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen dan wel herstellen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

 

 6.8 Retournering na toestemming van verkoper en indien dit geschiedt binnen 5 dagen na levering. Onder vermelding van het via verkoper te verkrijgen RMA-nummer; Retourneren / ruilen van de goederen is alleen mogelijk na voorafgaande, de vervoerskosten zijn voor rekening van koper. Zelf retour brengen van goederen alleen na telefonische kennisgeving / afspraak. Het retourneren/ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren (onbeschadigd en in originele verpakking). Retournering is uitgesloten bij het leveren van houten vloeren (indien maatwerk) en het leveren van maatwerk (coupage) door de verkoper. Creditering vindt alleen plaats als de koper conform de retourprocedure en voorwaarden te werk gaat. 

 

 6.9 Herroepingsrecht bij koop op afstand bij levering van producten. In geval van koop op afstand heeft koper het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te annuleren. De bedenktijd ook wel zichttermijn genoemd, gaat in na ontvangst van de producten. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief de verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van betaling. Indien de koper na afloop van de in lid b en c genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. Maatwerk producten vallen niet onder dit herroepingsrecht.

 

 Artikel 7 Betalingen

7.1 Betaling van de koopprijs van geleverde producten wordt opeisbaar terstond na levering en dient zonder enige korting of verrekening in Euro’s contant (bij aflevering), aan de transporteur bij levering onder rembours dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

7.2 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn hierboven is bepaald, heeft verkoper te allen tijde het recht contante betalingen te verlangen dan wel te verlangen dat koper zekerheid stelt voor de betaling of een door verkoper te bepalen gedeelte van de koopprijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen.

 

7.3 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag vooraf in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal verkoper voor levering zorgdragen.

 

7.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

7.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast is verkoper gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

7.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 8 Incassokosten

8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
over de eerste € 3.000,- = 15%
over het meerdere tot € 6.000,- = 10%
over het meerdere tot € 15.000,- = 8%
over het meerdere tot € 60.000,- = 5%
over het meerdere = 3%

8.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van de te leveren producten voor totdat de koper al hetgeen op grond van deze of soortgelijke overeenkomsten aan verkoper verschuldigd is, aan laatstgenoemde heeft voldaan.

 

9.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

9.3 Door verkoper geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

9.4 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verzekeren tegen verkoopwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde producten en komen toe aan verkoper.

 

9.5 Voor zover nodig zal koper steeds derden op de rechten van verkoper wijzen en verkoper onverwijld in kennis stellen indien een derde op enigerlei wijze conservatoire of executoriale maatregelen ten aanzien van die producten ten uitvoer mocht leggen.

 

9.6 Voor het geval dat verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en de producten mede terug te nemen.

Artikel 10 Garantie

10.1 Verkoper verstrekt geen garantie op haar producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

10.2 Deze garantie is beperkt tot:
- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage,   oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling, onderhoud en opslag;
- leveringen aan wederpartijen binnen de EU;
- vervanging of reparatie van de zaak;
- de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen.

10.3 Iedere (overeengekomen) garantie vervalt:
- bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
- bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag en transport;
- na verwerking, vermenging of bewerking door koper of een derde van het geleverde;
- bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
- door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te verwerken;
- bij gebruik voor een ander doel dan koper aan verkoper heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is.

 

10.4 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten

overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 

11.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en rtikel 12 Annulering overeenkomst.

 

11.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Annulering

12.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

12.2 Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door verkoper ingekochte producten, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan verkoper te voldoen.

 

12.3 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

  

Artikel 13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, half fabrikaten, hulpstoffen en/ of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en/of iedere andere voor verkoper redelijkerwijze niet voorzienbare en buiten de macht van verkoper liggende omstandigheid.

 

13.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

 

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

13.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Monsters, modellen, tekeningen

14.1 Indien niet andersluidend bepaald in deze voorwaarden, zijn alle tekeningen, beschrijvend materiaal, monsters, gewichten, afmetingen, specificaties, hoeveelheden, brochures, catalogi, prijslijsten en advertentiemateriaal slechts gepubliceerd en/of uitgegeven teneinde de producten aan te duiden en bij benadering te omschrijven, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1 Indien door verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper in beginsel beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

 

15.2 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot het door de verzekeraar van verkoper uit te keren bedrag, althans tot het netto verkoopbedrag c.q. het netto factuurbedrag van de geleverde producten.

 

15.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.


15.4 Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper haar ter zake volledig vrijwaren.

 

15.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
- afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde producten/monsters;
- schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na levering;
- voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;

 

15.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

 

15.7 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade.

 

15.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten.

Artikel 16 Risico-overgang/transport

16.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

 

16.2 Indien verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper.

 

16.3 Indien en voorzover verkoper transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico en kosten in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

16.4 Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
  

 Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich ten aanzien van de geleverde producten en aanverwante materialen de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

 

17.2 Alle door verkoper geleverde zaken, verstrekte monsters, berekeningen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

17.3 Koper zal verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde in verband met een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan afnemer geleverde producten. Verkoper is dan gerechtigd, mede namens koper, verweer te voeren dan wel tegen de betreffende derde rechtsmaatregelen te treffen. Koper zal te allen tijde zijn medewerking verlenen aan verkoper, mocht deze dat in dit verband verzoeken.

Artikel 18 Privacybeleid

18.1 Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 

 18.2 Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Vloerenland V.O.F.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Vloerenland V.O.F. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Vloerenland V.O.F. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

 18.3 Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vloerenland V.O.F. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

18.4 Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vloerenland V.O.F. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

18.5 Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Vloerenland V.O.F. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

 18.6 Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

 18.7 Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

 18.8 Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 18.9 Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

 18.10 Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

 18.11 Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

 18.12 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

 18.13 Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

 Vloerenland V.O.F.
Beekerheide 28, 5741 HC Beek en Donk
+31-(0)492-319 015
info@vloerenland.com


Artikel 19 Rechts- en Forumkeuze
19.1 Op overeenkomsten tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.


19.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van verkoper, met dien verstande dat verkoper het recht behoudt een geschil aanhangig te maken bij de op grond van de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Deponering voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Vloerenland V.O.F. onder nummer 17108721

UW WINKELWAGEN
Uw winkelmand is momenteel leeg
WebwinkelKeur Webwinkel Keurmerk